ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ວິທີການທີ່ໃຊ້ເວລາຫຼາຍໄດ້ຜ່ານການນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີ່?

ຊອກຫາທີ່ໃຊ້ເວລາ elapsed ນັບຕັ້ງແຕ່ວັນທີໃນໄລຍະຜ່ານມາໄດ້, ຄິດໄລ່ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍປີ, ມື້, ຊົ່ວໂມງ, ນາທີແລະວິນາທີໄດ້ຜ່ານໄປຈາກວັນທີທີ່.
ກະລຸນາໃສ່ວັນທີ່: