ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ວິທີການຈໍານວນຫຼາຍມື້ໃນເດືອນ?

ການຄິດໄລ່ຈໍານວນເທົ່າໃດມື້ໃນເດືອນອະນຸຍາດໃຫ້ເພື່ອຊອກຫາຈໍານວນຂອງມື້ໃນເດືອນປະຈຸບັນ.
ພິມ
ໃນເດືອນປະຈຸບັນ (ທັນວາ) 31 ວັນ