ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ເພີ່ມແລະລົບທີ່ໃຊ້ເວລາ

ການຄິດໄລ່ການເພີ່ມແລະລົບທີ່ໃຊ້ເວລາ - ປະສິດທິພາບນອກຈາກນັ້ນການທີ່ໃຊ້ເວລາ, ການຫັກລົບຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ໃຫ້ຢູ່ໃນມື້, ຊົ່ວໂມງ, ນາທີ, ວິນາທີ.