ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ໄລຍະທາງລະຫວ່າງເຄື່ອງຄິດເລກສອງຕົວເມືອງ

ໄລຍະທາງລະຫວ່າງເຄື່ອງຄິດເລກຕົວເມືອງ, ຈະໄດ້ກໍານົດສິ່ງທີ່ໄລຍະຫ່າງລະຫວ່າງຕົວເມືອງໂດຍລົດ, ໂດຍລົດເມ, ໂດຍການຝຶກອົບຮົມ. ກໍານົດເສັ້ນທາງລະຫວ່າງຕົວເມືອງໃນກົມ.