ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງເຄື່ອງຄິດເລກສອງຕົວເມືອງ

ເພື່ອກໍານົດຄວາມແຕກຕ່າງກັນທີ່ໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງຕົວເມືອງ, ເຂດທີ່ໃຊ້ເວລາແລະຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງເມືອງໃດໃນໂລກ - ພຽງແຕ່. ເພື່ອເຮັດສິ່ງນີ້, ໃສ່ຊື່ເປັນຕົວເມືອງຫຼືໃຫ້ເຂົາເຈົ້າອອກກ່ຽວກັບແຜນທີ່.