ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ຄິດໄລ່ມື້ແລະໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງວັນ

ຄິດໄລ່ທີ່ໃຊ້ເວລາລະຫວ່າງສອງເວລາ, ການຄິດໄລ່ວັນລະຫວ່າງວັນທີ, ນາທີ, ຊົ່ວໂມງ, ມື້, ອາທິດ, ເດືອນ
ແລະ