ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ທີ່ໃຊ້ເວລາ

ການຄິດໄລ່ທີ່ໃຊ້ເວລາຈະອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການດໍາເນີນງານດັ່ງກ່າວມີວັນແລະເວລາເປັນ: ນອກຈາກນັ້ນແລະການຫັກລົບຂອງວັນທີ, ນອກຈາກນັ້ນແລະການຫັກລົບຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ, ຄວາມແຕກຕ່າງຂອງເວລາລະຫວ່າງວັນທີ, ການປ່ຽນແປງຂອງທີ່ໃຊ້ເວລາ: ປີ, ມື້, ຊົ່ວໂມງ, ນາທີ, ແລະວິນາທີ.