ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ການຄິດໄລ່ເລກຖານສອງ

ການຄິດໄລ່ເລກຖານສອງອະນຸຍາດໃຫ້ທ່ານປະຕິບັດການດໍາເນີນງານທາງຄະນິດສາດທີ່ມີຈໍານວນໃນລະບົບໄບນາລີ (ເລກຖານສອງ), ເຊັ່ນ: ທະວີຄູນ, ພະແນກການ, ນອກຈາກນັ້ນ, ການຫັກລົບ, ແລະມີເຫດຜົນ, ມີເຫດຜົນ OR, modulo 2, ແລະເພື່ອໃຫ້ໄດ້ຮັບຜົນທັງສອງໃນໄບນາລີແລະທະສະນິຍົມ ລະບົບ.