ການຫຼິ້ນ
 
ເອົາອອກຈາກຫຼິ້ນ

ແຜ່ນພະແນກຖັນ

ເຄື່ອງຄິດໄລ່ການແບ່ງຖັນ (ຄວາມສະຫລາດ) ຂອງສອງຈໍານວນ, ການນໍາໃຊ້ວິທີການແບ່ງຄໍລໍາ, ແລະໄດ້ຮັບການແຜ່ນຂອງພະແນກຖັນ.

ກະລຸນາໃສ່ສອງຈໍານວນເງິນປັນຜົນແລະ divider.

ແບ່ງອອກໂດຍ